public static byte[] newencrypt(String p3, String p4)
  {
    try {
      javax.crypto.spec.SecretKeySpec v0_3 = javax.crypto.KeyGenerator.getInstance(AES);
      v0_3.init(128, new java.security.SecureRandom(p4.getBytes()));
      javax.crypto.spec.SecretKeySpec v0_2 = new javax.crypto.spec.SecretKeySpec(v0_3.generateKey().getEncoded(), AES);
      javax.crypto.Cipher v4_4 = javax.crypto.Cipher.getInstance(AES);
      int v3_1 = p3.getBytes(UTF-8);
      v4_4.init(1, v0_2);
      return v4_4.doFinal(v3_1);
    } catch (int v3_3) {
      v3_3.printStackTrace();
      return 0;
    }
  }